Hverdagsbarnehagen- utprøving av ny metodikk

2019- To kommunale barnehager i Sortland kommune forbereder to års drift hvor denne metodikken prøves systematisk ut

 

Mål

Å ivareta rammeplanens intensjoner i praktisk handling

Ny rammeplan krever svært mye av personalet. Noen vil velge å øke antall læringsopplegg og rapporteringer for å prøve å sikre at man tilfredsstiller kravene. I dette prosjektet gjør man det motsatte og fjerner tidfestede planer, forhåndsplanlagte aktiviteter, ferdige pedagogiske undervisningsopplegg og metoder, for å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn. Målet er å skape et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning gjennom å satse på lek, medvirkning og naturlig hverdagslæring hvor barna får delta i praktiske gjøremål og også systematisk vurdere barnehagens virksomhet.

 

Å drive barnehagebasert kompetanseutvikling for hele personalgruppen

Barnehagen kvalitet er avhengig av at hele personalet kjenner lovverket og vet hvordan de skal praktisere det. Det kan innebære at noen kanskje må gjøre ting de i utgangspunktet ikke vil eller tror at kommer til å gå bra. Prosjektet legger til rette for systematikk i endringsarbeidet, og direkte deltagelse i arbeidet/ samarbeidet med både personalet og barna.

Metode

Starte en aksjon gjennom å endre rammene hvor:

  • Veileder har ansvar for å drive systematisk ledertrening med styrer og pedagogiske ledere, hvor målet er å få hele personalet med i endringsprosessene (i tråd med kravet om at barnehagen skal være en lærende organisasjon)
  • Veileder deltar direkte i praksis og jobbe sammen med personalet ved behov
  • Veileder gjennomfører systematisk gjennomgang av rammeplanen fra ord til handling
  • Systematiske samtaler med barn i gruppe danner grunnlaget for vurdering av arbeidet