Hverdagsbarnehagen- ledertrening gjennom utprøving av ny metodikk

2019- 2021 Prøvd ut av to kommunale barnehager på Sortland, ta kontakt for referanser

2021-2023 To barnehager i Sarpsborg kommune

Mål

Å styrke leders faglige ledelse og endringskompetanse

De siste årene har mange styrere brukt mye av tiden sin på administrasjon. Når kravet til faglig ledelse nå er skjerpet og det innføres krav til interkontroll med det pedagogiske arbeidet, vil mange kunne ha behov for hjelp til å gjenkjenne rammeplanens intensjoner og skal-punkter i direkte handling, for lettere å kunne lede personalet på handlingsnivå.

Prosjektets aksjonsform vil gi styrer og pedagogiske ledere direkte trening i å lede endringsprosesser, og med det øke den generelle endringskompetansen som er må ligge til grunn for at barnehagen skal kunne fungere som en lærende organisasjon.

Å legge grunnlaget for et internkontrollsystem for det pedagogiske arbeidet

Revidert Lov om barnehager gjeldene fra 01.01.21 stiller krav om internkontroll knyttet til innholdet i barnehagen. Prosjektet vil legge til rette for at lederne kan bygge opp et internkontrollsystem i egen barnehage/kommune, basert på systematikken i arbeidet med den faglige utviklingen.

Å drive barnehagebasert kompetanseutvikling for hele personalgruppen

Barnehagen kvalitet er avhengig av at hele personalet kjenner lovverket og vet hvordan de skal praktisere det. Det kan innebære at noen kanskje må gjøre ting de i utgangspunktet verken har lyst til eller tror at kommer til å fungere. Dette vil kunne være krevende for lederne som må legge til rette for deling av kunnskap og erfaringer, uavhengig av egen lederkompetanse, medarbeidere eller kultur i barnehagen.

Prosjektets aksjonsform vil gi styrer og pedagogiske ledere direkte trening i å lede endringsprosesser, og med det øke den generelle endringskompetansen som er må ligge til grunn for at barnehagen skal kunne fungere som en lærende organisasjon.