Hverdagsbarnehagen- ledertrening gjennom utprøving av ny metodikk

Barnehagesektoren står overfor utfordringer som krever svært mye av lederne. Det har kommet krav om systematisk jobbing med forebygging av mobbing og krenkende oppførsel, og forlag til krav om internkontroll med dette arbeidet. Videre gjenspeiles forskningen som viser at mange unge pådrar seg stressrelaterte plager, i rammeplanens verdier Barndommens egenverdi og Livsmestring og helse hvor barnehagene pålegges å jobbe forebyggende for å unngå at dagens barnehagebarn skal få de samme utfordringene som dagens ungdommer. Barnehagen skal ivareta barns beste gjennom å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn, og legge til rette for barndommens nødvendige ingredienser som lek, humor, glede og vennskap. Barna skal lære å tenke kritisk og de skal opparbeide seg motstandskraft, slik at de blir modige voksne som ønsker og evner å endre samfunnet i tråd med kommende behov. I tillegg til disse generelle verdimessige forventningene er det også knyttet spesifikke krav til hvordan barnehagepersonalet skal ivareta samarbeidet med foreldre, overganger internt og eksternt og fagområdene.

For å klare dette er tiden trolig inne for å utfordre noen av barnehage-kulturens sannheter knyttet til organisering av dagen, vektlegging av innhold, og personales arbeidsmetoder. Prosjektet legger opp til konkret endring av rammer og organisering, for å frigjøre tid til å være sammen med barna i hverdagens små læringsprosesser, uten aktivitets-og handlingstvang.

Mål

Mens noen barnehager velger å øke antall læringsopplegg og rapporteringer for å prøve å sikre at alle tilfredsstiller kravene, gjør vi i dette prosjektet det motsatte; fjerner tidfestede planer, forhåndsplanlagte aktiviteter, ferdige pedagogiske undervisningsopplegg og metoder, for å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn. Målet er å skape et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning gjennom å satse på lek, medvirkning og naturlig hverdagslæring hvor barna får delta i praktiske gjøremål, planlegging av tradisjoner og aktiviteter, og også systematisk vurdere barnehagens virksomhet.

Å styrke leders faglige ledelse og endringskompetanse

Mens noen barnehager velger å øke antall læringsopplegg og rapporteringer for å prøve å sikre at alle tilfredsstiller kravene, gjør vi i dette prosjektet det motsatte; fjerner tidfestede planer, forhåndsplanlagte aktiviteter, ferdige pedagogiske undervisningsopplegg og metoder, for å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn. Målet er å skape et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning gjennom å satse på lek, medvirkning og naturlig hverdagslæring hvor barna får delta i praktiske gjøremål, planlegging av tradisjoner og aktiviteter, og også systematisk vurdere barnehagens virksomhet.

Å legge grunnlaget for et internkontrollsystem for det pedagogiske arbeidet

Revidert Lov om barnehager gjeldene fra 01.01.21 stiller krav om internkontroll knyttet til innholdet i barnehagen. Prosjektet legger til rette for at lederne skal bygge opp et internkontrollsystem i egen barnehage/kommune, basert på systematikken i arbeidet med den faglige utviklingen.

Å drive barnehagebasert kompetanseutvikling for hele personalgruppen

Barnehagen kvalitet er avhengig av at hele personalet kjenner lovverket og vet hvordan de skal praktisere det. Det kan innebære at noen kanskje må gjøre ting de i utgangspunktet verken har lyst til eller tror at kommer til å fungere. Dette vil kunne være krevende for lederne som må legge til rette for deling av kunnskap og erfaringer, uavhengig av egen lederkompetanse, medarbeidere eller kultur i barnehagen.

2019- 2021 Prøvd ut av to barnehager i Sortland kommune (ta kontakt for referanser)

2021-2024 Gjennomført i tre barnehager i Sarpsborg kommune (ta kontakt for referanser)